Showcases

Background Image

PrevodjenjePrevođenje u najširem smislu označava prenos smislenog sadržaja iz jednog izražajnog medijuma u drugi, a u koju svrhu se koriste prevodioci, tumači, kodeks paralelnih simbola, posebne mašine ili programi. Uopšteno, prevođenje je pretakanje reči i teksta iz jednog jezika u drugi. Prevedeni tekst se naziva prevod. Sam proces prevođenja je intelektualno veoma zahtevan posao koji od prevodioca zahteva mnogo koncetracije i dosta stručnog znanja iz oblasti koja se prevodi. Procesu prevođenja prethodi upoznavanje sa materijom i relevantnom literaturom.Kod prevođenja se razlikuje doslovno prevođenje – gde se nastoji zadržati što je moguće više formalne strukture originalnog teksta. Slobodno prevođenje je ono u kome se nastoji zadržati “duh” izvornika.
Načini pocesa prevođenja su:


pismeno prevodjenjea) Pismeno prevođenje podrazumeva prevod fizičkih dokumenata (u štampanoj ili elektronskoj formi). U oba slučaja, prevodilac najčešće dobija materijal u elektronskoj formi te ga na svom računaru obrađuje.

 

Simultanob) Usmeno prevođenje (tumačenje) se deli na simultano i konsekutivno prevođenje.

 


Simultano prevođenje predstavlja složen proces tokom kojeg se paralelno odvija nekoliko različitih aktivnosti (slušanje – analiza sadržaja – anticipiranje onoga što još nije izrečeno – prevod na ciljni jezik - govor). Simultano prevođenje zahteva visoku koncentraciju prevodioca. Za dugotrajno celodnevno prevođenje sa jednog stranog jezika, neophodno je angažovati 2 simultana prevodioca koji mogu međusobno da se smenjuju tokom rada, i na taj način održavaju koncetraciju na višem nivou.

 


Konsekutivno prevođenje podrazumeva prevođenje bez korišćenja uređaja (tehnike) za simultano prevođenje, tj. kada izlagač; završi izlaganje u celosti ili prevođenje u kratkim odlomcima (kod zahtevnih tema). Kod prevođenja dužih odlomaka, koristi se posebna tehnika beleški kao podrška pamćenju. S obzirom da zahteva veći utrošak vremena, pomenuta tehnika prevođenja više odgovara prevođenju sa okruglih stolova, u okviru manjih radnih grupa i sl.

Zakazivanje usmenih prevoda:
Prevodilačka agencija Mirjana Prevod teži ka tome da se zakazivanje usmenih prevoda dogovori minimum nedelju dana pre procesa prevođenja kao i da je pored uslova karakteristika i ostalih informacija o događaju, neohodno i priložiti i dokumentaciju vezanu za tematiku razgovora prilikom procesa prevođenja.

Agencija Mirjana Prevod vam nudi :

Prevodilačka agencija Mirjana Prevod garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje.
Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata.
Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontroila:

  • Prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda;
  • Drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju;
  • Zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu;

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Mapa

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.